Thứ Hai, 23/11/2020

Buổi sáng

-7h15: Chào cờ

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Thi giáo viên dạy giỏi (Tiết 3, Cô Nga)

Buổi chiều

-14h00: Nắm tình hình học viên lớp nghề LĐNT tại xã Quảng Thọ (Thành phần: Đ/c Thọ)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

Thứ Ba, 24/11/2020

Buổi sáng

-8h00: Nắm tình hình học viên lớp nghề LĐNT tại xã Quảng Thái (Thành phần: Đ/c Toàn)

-Thi giáo viên dạy giỏi (Tiết 2, Cô Nhung; Tiết 4, Cô Ánh)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

-Các lớp học theo thời khóa biểu

Thứ Tư, 25/11/2020

Buổi sáng

-Thi giáo viên dạy giỏi (Tiết 4, Cô Chi)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-14h00: Họp chi bộ

Thứ Năm, 26/11/2020

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Thao giảng Cô Lai, tiết 2, lớp 11NCT

Buổi chiều

-13h300: Nắm tình hình học viên lớp nghề LĐNT tại xã Quảng Thọ (Thành phần: Đ/c Thọ, Nhân)

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Thao giảng Thầy Khánh, tiết 2, lớp 11NCT

Thứ Sáu, 27/11/2020

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy, 28/11/2020

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu

-Thao giảng Cô Đa, tiết 2 lớp 11NCT tại CS2

Chủ Nhật, 29/11/2020

Buổi sáng

-Các lớp học theo thời khóa biểu